VINSTER FÖR BYGGFÖRETAG OCH ENTREPRENÖRER

FÖRUTOM STORA VINSTER I FORM AV ÖKAD SÄKERHET, HÅLLBARHET OCH MILJÖ SÅ ÄR SAFE AND COVER FRAMTAGEN FÖR ATT GENERERA BESPARINGAR OCH ÖKA KOSTNADSEFFEKTIVITET TILL BYGG-, ENTREPRENADFÖRETAG OCH BYGGENTREPRENÖRER.

EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ATT IMPLEMENTERA HÅLLBARHET OCH ÖKAD SÄKERHET ÄR ATT INTE LIKSTÄLLA DET MED ATT ÖKA KOSTNADERNA FÖR BYGGFÖRETAGEN
Fallskydd och väderskydd för byggen och byggarbetsplatser som ersätter traditionell byggtäckning och täckplast - byggplast som på ett hållbart sätt sparar miljön och pengar

SAFE AND COVER ÄR FRAMTAGEN MED BYGGFÖRTAGENS EKONOMI I ÅTANKE. ÖKAD HÅLLBARHET OCH SÄKERHET SKA INTE VARA LIKSTÄLLT MED ÖKADE KOSTNADER

TÄCK OCH BYGGPLAST belastar miljön och utgör en onödig kostnad för byggföretag och totalentreprenad - Safe And Cover är det miljövänliga plastalternativet för byggbranschen

BESPARING VID INKÖP AV VIRKE, TÄCK- OCH BYGGPLAST

Virke och täckplast köps in vid varje bygge som ska vind och väderskyddas. Detta räknas som förbrukningsmaterial som dessutom medför en container och ”återvinningskostnad” efter utfört arbete. Utöver detta så sparar byggföretag och entreprenörer tid och pengar för de hantverkare som monterar täckmaterialet.

öka arbetseffektiviteten på byggen och för byggföretag - montera safe and cover som vind och väderskydd - längre produktivitet kallare och fuktiga månader - frost och våtarbeten täckplast.jpg

BYGGEFFEKTIVITET

Det finns massor av anledningar till att byggen står still under vissa perioder av byggprocessen och vissa delar av året. Våtarbeten blir svåra att utföra på grund av köld och frost, olika arbetsmoment står i vägen för varandra då de inte kan utföras samtidigt och så vidare. SAFE AND COVER är framtaget för att öka förutsättningarna för en frostfri miljö under större delar av året än tidigare eftersom det isolerar bättre än traditionell täck och byggplast. Utöver detta så är SAFE AND COVER utvecklad för att kunna avgränsa delar på samma byggnadsplan så att olika typer av arbeten kan utföras simultant.

Effektivisera bygg och byggprocess genom ökat väder och vindkydd med safe and cover

PERSONALEFFEKTIVITET

Den dyraste kostnaden byggföretagen står inför är deras personalkostnader. Personal som på grund av kyla, regn och vind, inte kan arbeta effektivt innebär en kostnad som är svår att mäta. Det enda vi vet är att den är enormt kostsam. SAFE AND COVER är framtagen med byggarbetare i fokus. Målet är att skapa en tryggare och behagligare arbetsmiljö för byggföretagens anställda som ökar deras effektivitet.

miljövänliga byggen och byggnationer som värnar om anställdas säkerhet - arbeta proaktivt mot miljömedvetenhet - miljökrav för byggbranschen

PROAKTIVT ARBETE FÖR SÄKERHET OCH MILJÖ

Vårt samhälle går, med all rätt, mot högre krav på såväl personalsäkerhet som miljövänlighet. Det finns stora vinster och möjligheter för bygg och entreprenadföretag att ligga i framkant gällande personalsäkerhet och miljöarbete. Det är lättare för alla företag att vara proaktiva än att bli tvingade till förändringar när kraven genomförs.

TÄNK PÅ!

SOM BYGGFÖRETAG ÄR DET ÄR LÄTTARE ATT VARA PROAKTIV GÄLLANDE MILJÖ OCH SÄKERHET  ÄN ATT TVINGAS AGERA NÄR KRAV STÄLLS UTIFRÅN

KRAVLISTA och krav för byggbranschen och byggindustrin gällande säkerhet - miljö - hållbarhet och arbetsmiljö

VILL DU VETA MER OM HUR SAFE AND COVER KAN ÖKA ER BYGGEFFEKTIVITET – BESPARING OCH FRAMTIDSSÄKERHET?